இணைக் கல்வி தகுதி

G.O. No. ORDERS DOWNLOAD
G.O-29

Public Services - Educational Qualification - Consideration of B.Com. and M.Com. degrees - as equivalent to their multi branch degree course - awards by Bharathiar University

G.O-30

Public Services - Educational Qualification - Consideration of certain degrees awarded by Barathidasan University as equivalent to certain degrees

G.O-58

Public Services - Educational Qualification - Consideration of M.Sc., Applied Mathematics awarded by Barathidasan University as equivalent to M.Sc., Mathematics

G.O-72

Public Services - Educational Qualification - Consideration of various Educational qualification possessed by the candidates as equivalent to the qualification prescribed for the post of teachers in the School Education Department.

G.O.24_ 22.05.2014

Public Services - Equivalence Committee - Tamil Nadu Industries Service and Commerce Department - Post of Assistant Director (Industrial Co-operatives) in category 3 of Tamil Nadu Industries Service - Revision of Educational Qualification based on resolution passed in the 35th Equivalence Committee - Orders - Issued .

G.O.72_30.04.2013

Public Services - Equivalence of Degree - Various educational qualifications possessed by the candidates as equivalent / not equivalent to the courses offered by the various Universities - Recommendation of Equivalence Committee - Orders - Issued.

G.O.133_04.06.2012

School Education - Equivalence Committee - Considering the Educational Qualification obtained from Various Universities as equivalent to the qualification prescribed for the post of B.T. Teachers -  Recommendation of Equivalence Committee - Orders - Issued.

G.O.212_17.12.2014

Equivalence of Degree - Various educational qualifications possessed by the candidates as equivalent to the courses offered by the various Universities - Recommendation of Equivalence Committee - Orders - issued.

G.O. 2-1_0001

Public Services - Equivalence of Degree - Various educational qualifications possessed by the candidates as equivalent to the courses offered by the various Universities - Recommendation of Equivalence Committee - Orders - Issued.

G.O.2-2_0001

Public Services -- Education Qualification - Consideration of M.A  English Literature  Language and Communication awareded by Vels University as to whether eduivalent to M.A English.

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம், புரட்சித் தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் நூற்றாண்டு கட்டிடம், மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் தளங்கள், DPI வளாகம், கல்லூரி சாலை, சென்னை-600 006.
மின்னஞ்சல்:trb@tn.gov.in

அனைத்து குறைதீர் விண்ணப்பங்களும் மேற்கூறப்பட்ட குறைதீர் மன்னஞ்சலில்மட்டுமே அனுப்பப்படவேண்டும். கடிதங்கள், அஞ்சல் வழி மற்றும் பிற முறைகளில் அனுப்பப்படும் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது. : trbgrievances@tn.gov.in
இலவச தொடர்பு எண்
1800 425 6753
Website visit count:
page hits counter
phone-img whatsapp-img