இணைக் கல்வி தகுதி

G.O. No. ORDERS DOWNLOAD
GOMS28403102017 Higher Education Equivalence of degrees Resolutions passed in the 55th Equivalence Committee meeting held on 282017 on Agenda Nos 19i amp ii and 21 i amp ii in Tamil Nadu Public Service Commission Orders Issued
GOMS28503102017 Higher Education Equivalence of degrees Resolutions passede in the 55th Equivalence Committe meeting held on 282017 on Agenda Nos 10i and 20 in Tamil Nadu Public Service Commission Orders Issued
GOMS32716112017 Public Services Equivalence of degrees Nonequivalence of Degree offered by the Deemed University to the similar Degree Resolution of Equivalence Committee of tamil Nadu Public Service commission Orders Issued
GOMS33327112012 Higher Education Public Services Equivalence of Degree BArnCommunicative English degree awarded by the Madurai Kamaraj University asrnequivalent to BA English Recommendation of Equivalence Committee rnOrders issued
GO Ms No128 School Educationnbsp Extension of validity period of Teacher Eligibility Test Certificate Ordersnbsp lssued

ஆசிரியர் ஆட்சேர்ப்பு வாரியம் புரட்சி தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். நூற்றாண்டு கட்டிடம், 3rd & 4th மாடிகள், டிபிஐ வளாகம், கல்லூரி சாலை, சென்னை - 600006.
மின்னஞ்சல்:trb.tn @ nic.in

இலவச தொடர்பு எண்
1800 425 6753
Website visit count:
page hits counter
phone-img whatsapp-img