அரசாணைகள்

G.O. No. ORDERS DOWNLOAD
G.O. NO 32-2_0001

The Government have Examined Proposal of Chairman reaches Recruitment Board in Consultation with Vice - Chairperson. Tamil Nadu State Council for Higher Education The VIce - Chairperson. Tamil Nadu State Council for Higher Education has Stated that the NET/SET tests are highly competitive Considering that the Candidates have already proved their worth by passing their degree examination and NET/SET test.eliminating interview altogether and replacing them with other State - level written test may prove penalishing for the candidates . She has therefore suggested the following Criteria and award of marks for conduct of interview for selection of Assistant professor in Government Arts and Science Colleges and Colleges of Education

G.O.NO 32-3_0001

Teachers Recruitment Board is directed to other to the criteria and award of marks for the interview.

G.O. NO 32-3_0001

In the Government Order third read above ,order were issued partially amending the issued in the Government Orders issued in the Government Order first read above for awarding of marks for selection of Lecturers Government Arts & Science Colleges.

G.O. NO 412-2_0001

The Government have examined the Suggestions of the Chairman Teachers Recruitment Board Carefully and decided to revise the marks awarded for selection of Lecturers in Government Arts and Science Colleges and Colleges of Education Accordingly.

LR-10 87_0001

Higher Education - Court Case - W.P. NO.22056/2014 - Field by Dr. S. Pradesh Kumar - Equivalence of degree - M.Com. (Computer Application) to that of M.Com. - Regarding .

LR-10 616_0001

Writ Petition - writ Petition field in Madurai Branch of Madras High Court - Equivalence of Certain degree - Orders issued - Regarding.

GO Ms No128 School Educationnbsp Extension of validity period of Teacher Eligibility Test Certificate Orders lssued
GO Ms No129 The Government after careful examination accept the proposal ofrnChairman Teachers Recruitment Board and issue the following orders
GOMs No181 School Education The Right of Children to free and compulsary Education ACTRTE2009 conducting of Teacher Eligibility Test TET Order Issused
GOMs No181 School Education The Right of Children to free and compulsary Education ACTRTE2009 conducting of Teacher Eligibility Test TET Order Issused

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம், புரட்சித் தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் நூற்றாண்டு கட்டிடம், மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் தளங்கள், DPI வளாகம், கல்லூரி சாலை, சென்னை-600 006.
மின்னஞ்சல்:trb@tn.gov.in

அனைத்து குறைதீர் விண்ணப்பங்களும் மேற்கூறப்பட்ட குறைதீர் மன்னஞ்சலில்மட்டுமே அனுப்பப்படவேண்டும். கடிதங்கள், அஞ்சல் வழி மற்றும் பிற முறைகளில் அனுப்பப்படும் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது. : trbgrievances@tn.gov.in
இலவச தொடர்பு எண்
1800 425 6753
Website visit count:
page hits counter
phone-img whatsapp-img